Privacystatement

Behalve de AVG, zijn de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst), de beroepscode van mijn beroepsvereniging en van de KAB (Koepel Klachtenafhandeling Alternatieve Behandelwijzen) van toepassing op mijn werk. Deze zijn van invloed op de doeleinden waarvoor ik persoonsgegevens vastleg.

Dossier

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens;
  • een eventuele data lek direct meld aan de Autoriteit persoonsgegevens en aan u.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier (niet digitaal).

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De bewaartermijn is 15 jaar.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond

of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw

expliciete toestemming;

  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • Voor de financiële administratie; dit geldt voor de NAW gegevens en uw geboortedatum , zodat ik een factuur kan opstellen die u kunt indienen bij uw zorgverzekeraar;
  • Voor het maken van afspraken, versturen van facturen, tussentijdse mailing en het versturen van nieuwsbrieven; dit betreft uw telefoonnummer en mailadres.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

Uw naam, adres en woonplaats , uw geboortedatum, de datum van de behandeling en een korte omschrijving van de behandeling (acupunctuur 24104).

De bewaartermijn van facturen is 7 jaar.

Rechten van cliënt

U hebt:

recht op inzage

U heb het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u mij kunt vragen of ik persoonsgegevens heb vastgelegd en zo ja, welke. U hoeft geen reden te geven voor een inzageverzoek. Het inzagerecht is geregeld in artikel 35 ( lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

recht op correctie , rectificatie, beperking en aanvulling van gegevens en verwijdering

U hebt het recht om correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Het correctierecht is geregeld in artikel 36 ( lid 1, lid 2, lid 3, lid 4) van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

recht op data deportabiliteit

In de AVG (artikel 20) heet dit het recht om gegevens over te dragen. Dit houdt in dat u het recht hebt om de persoonsgegevens van mij te ontvangen. Ook kunt u mij vragen om persoonsgegevens rechtstreeks over te dragen aan een andere zorgverlener.

recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van persoonsgegevens.

klachtrecht

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Neem dan in eerste instantie hierover contact op met mij. Als we er samen niet uitkomen, kunt u een klacht indienen bij de klachtencoördinator van de Autoriteit Persoonsgegevens.